El consumidor més gran del món

Blat de moro (EUA)
Blat de moro (EUA)


Fileres i fileres de plantes de blat de moro apunten al cel i s’estenen pel camp gairebé fins on arriba la vista. Un sofisticat sistema de reg recorre el camp, amunt i avall, escopint aigua de forma constant i compassada, assegurant que cada planta en rep la quantitat que necessita. L'agricultura està estretament lligada a les condicions del medi i, en particular, a la disponibilitat d'aigua. A escala global, el 20% de les terres de cultiu es reguen; l’agricultura és el consumidor d'aigua més gran del món. En algunes zones àrides, el consum pot superar el 90% de l'aigua disponible, exercint una pressió important sobre el territori, esgotant els aqüífers, perjudicant els ecosistemes o afectant la disponibilitat d'aigua per a altres usos humans. 


“ Menys del 20% de l’aigua de reg arriba a la planta

— Food and Agriculture Organization


Aigua de rec lliscant per damunt de l'asfalt (EUA)

Aigua de rec lliscant per damunt de l'asfalt (EUA)


Segons dades de la UNESCO, menys del 20% de l'aigua de reg arriba a la planta; la resta es malbarata: s’evapora, s’infiltra al sol o torna a alguna llera. A més a més, l'aigua que circula a través dels cultius transporta substàncies contaminants, com els pesticides o els adobs, que produeixen l'eutrofització dels ecosistemes aqüàtics.


Regant els arrossars (Catalunya)

Bladar de l'Atles (Marroc)


Potser t'agraden aquestes entrades